Archiwum

Poli­tyka doty­cząca pli­ków cookie

Za pomocą tech­no­lo­gii cookie zbie­ramy jedy­nie ano­ni­mowe dane sta­ty­styczne o użyt­kow­ni­kach, słu­żące do poprawy wygody korzy­sta­nia z ser­wisu. Nie zbie­ramy żad­nych danych iden­ty­fi­ku­ją­cych użyt­kow­ni­ków.

Cookies (cia­steczka) to małe pliki tek­stowe pocho­dzące z witryny www, zapa­mię­ty­wane przez prze­glą­darkę inter­ne­tową użyt­kow­nika ser­wisu. Pliki cookie dzielą się na tym­cza­sowe – pamię­tane do czasu zamknię­cia prze­glą­darki i cookie z okre­ślo­nym ter­mi­nem wyga­śnię­cia, które są zapi­sy­wane przez prze­glą­darkę na dłu­żej. Samo wysła­nie cookie do prze­glą­darki w żaden spo­sób nie może naru­szać pry­wat­no­ści użyt­kow­nika. Infor­ma­cje zawarte w cookie wyko­rzy­sty­wane mogą być jedy­nie przez stronę inter­ne­tową, z któ­rej zostały wysłane. Wyłą­cze­nie obsługi cookie w prze­glą­darce, z któ­rej korzy­stasz, nie wpły­nie nega­tyw­nie na zawar­tość oraz funk­cjo­no­wa­nie naszych stron, nato­miast utrudni nam zbie­ra­nie danych sta­ty­stycz­nych o odwie­dzi­nach naszego ser­wisu.

Jak wyłą­czyć obsługę cookies w prze­glą­darce? 

Zazwy­czaj pliki cookie są bar­dzo poży­teczne. Dzięki nim zapa­mię­ty­wane są Twoje indy­wi­du­alne usta­wie­nia i dzięki nim możesz się zalo­go­wać do swo­jej poczty. Auto­rzy stron inter­ne­to­wych wie­dzą dzięki nim, jak wielu użyt­kow­ni­ków do nich zagląda i co kon­kret­nie czy­tają, a co obcho­dzą z daleka. Infor­ma­cje zbie­rane przy uży­ciu pli­ków cookie mogą też słu­żyć do zbie­ra­nia infor­ma­cji o Tobie w celach han­dlo­wych (np. jeżeli czę­sto wcho­dzisz na strony o książ­kach, będziesz widział wię­cej reklam księ­garni). Na szczę­ście, jeżeli uwa­żasz, że obec­ność pli­ków cookie naru­sza Twoją pry­wat­ność, możesz w każ­dej chwili je wyłą­czyć albo dla kon­kret­nej witryny albo w ogóle dla wszyst­kich połą­czeń z Two­jej prze­glą­darki.

  • W prze­glą­darce Mozilla Fire­fox – w menu „Narzę­dzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Pry­wat­ność”. Prze­glą­darka daje Ci moż­li­wość zazna­cze­nia, że nie chcesz być śle­dzony w ogóle albo usu­nię­cia poje­dyn­czych cia­ste­czek poszcze­gól­nych witryn,
  • W prze­glą­darce Micro­soft Inter­net Explo­rer – w menu „Narzę­dzia” wybierz „Opcje inter­ne­towe” i w nich zakładkę „Pry­wat­ność”. Spe­cjal­nym suwa­kiem możesz regu­lo­wać ogólny poziom pry­wat­no­ści albo przy­ci­skiem „Witryny” zarzą­dzać usta­wie­niami poszcze­gól­nych ser­wi­sów inter­ne­to­wych,
  • W prze­glą­darce Google Chrome – w menu ukry­tym pod trzema pozio­mymi kre­secz­kami w pra­wym gór­nym rogu prze­glą­darki wybierz „Narzę­dzia” a potem „Wyczyść dane prze­glą­da­nia…”. Oprócz moż­li­wo­ści czysz­cze­nia pli­ków cookie, znaj­duje się tam link „Wię­cej infor­ma­cji”, który pro­wa­dzi do szcze­gó­ło­wego opisu funk­cji pry­wat­no­ści prze­glą­darki.
  • W prze­glą­darce Opera – przy­ci­skiem „Opera” w lewym gór­nym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Usta­wie­nia” i dalej „Wyczyść histo­rię prze­glą­da­nia…”. Oprócz moż­li­wo­ści ska­so­wa­nia już usta­wio­nych pli­ków cookie, jest tam też przy­cisk „Zarzą­dzaj cia­stecz­kami…”, pro­wa­dzący do bar­dziej zaawan­so­wa­nych opcji dla poszcze­gól­nych witryn,
  • W prze­glą­darce Apple Safari – w menu „Safari” wybierz „Pre­fe­ren­cje” i w nich zakładkę „Pry­wat­ność”. Znaj­dziesz w niej liczne opcje doty­czące pli­ków cookie,
  • W tele­fo­nach komór­ko­wych, table­tach i innych urzą­dze­niach mobil­nych – każdy model tele­fonu może tę funk­cję obsłu­gi­wać w inny spo­sób. Dla­tego zachę­camy do zapo­zna­nia się z opcjami pry­wat­no­ści w doku­men­ta­cji na stro­nie inter­ne­to­wej pro­du­centa Two­jego urzą­dze­nia mobil­nego.