Archiwum

Instytut Sztuki slideshow

fot. Jerzy Pustelnik