STATUT CIESZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę CIESZYŃSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE, zwane dalej CTF.
§ 2. Stowarzyszenie CTF działa na podstawie Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, z dnia 7 kwietnia 1989 roku
        wraz z późniejszymi zmianami.
§ 3. Siedzibą CTF jest miasto Cieszyn, w Województwie Śląskim.
§ 4. Terenem działalności CTF jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.
§ 5. CTF jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§ 6. CTF może posiadać odznaki organizacyjne, a także używać pieczęci z napisem „Cieszyńskie Towarzystwo
         Fotograficzne” ze skrótem „CTF” wraz z logo i adresem oraz okrągłej pieczęci z napisem „Cieszyńskie
         Towarzystwo Fotograficzne” i skrótem „CTF” wraz z logo.
§ 7. CTF może być członkiem organizacji i stowarzyszeń krajowych, międzynarodowych i zagranicznych.
§ 8. Przynależność do CTF opiera się na zasadzie dobrowolności.
Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 9. Działalność CTF opiera się na pracy społecznej jego członków; do prowadzenia swych spraw CTF może
         zatrudniać pracowników.
§ 10. Celem CTF jest popularyzowanie sztuki fotografii we wszelkich jej odmianach, upowszechnianie wiedzy o
           fotografii, rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej, a także inspirowanie członków oraz
           innych zainteresowanych do twórczych działań w zakresie fotografii.
§ 11. Cele wymienione w par.10 CTF realizuje przez:
          1. Organizowanie zebrań, dyskusji, konkursów, wystaw, pokazów, kursów szkoleniowych, warsztatów,
               plenerów, odczytów, spotkań autorskich i innych imprez kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych;
          2. Pogłębianie zainteresowań członków sztuką fotografii i innymi zjawiskami kultury, ze szczególnym
               uwzględnieniem regionu, w którym CTF ma siedzibę;
          3. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, doradczej, szkoleniowej, wydawniczej;
          4. Organizowanie i uczestniczenie w projektach dotyczących fotografii i innych działów kultury;
          5. Współpracę z:
                   a) pokrewnymi stowarzyszeniami i innymi organizacjami w kraju i poza jego granicami;
                   b) władzami państwowymi, lokalnymi, społecznymi i innymi instytucjami zainteresowanymi taką
                        działalnością;
                   c) organizacjami naukowymi, przedsiębiorstwami, wydawnictwami i mediami.
§ 12. CTF może prowadzić działalność gospodarczą, mającą na celu wsparcie swojej działalności statutowej.
           Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany będzie na realizację celów statutowych i nie
           będzie przeznaczany do podziału między członków CTF.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 13. Członkowie CTF dzielą się na:
          1. członków zwyczajnych
          2. członków wspierających
          3. członków honorowych.
§ 14. Członkami CTF mogą być osoby fizyczne, krajowe i zagraniczne, mające zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
§ 15. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu CTF, zgodnie z regulaminem przyjęć zatwierdzonym przez zarząd.
§ 16. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspomagająca działalność i rozwój CTF w                   formie finansowej lub innej.
          2. Członek wspierający ma prawo korzystać ze wszystkich udogodnień i imprez CTF oraz ma prawo posiadać
               legitymację członkowską CTF.
§ 17. 1. Członkiem honorowym może zostać członek CTF lub inna osoba szczególnie zasłużona dla CTF.
          2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§ 18. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
          1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu z prawem głosu;
          2. Wysuwania postulatów dotyczących działalności CTF;
          3. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością CTF;
          4. Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez CTF.;
          5. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz CTF.
§ 19. Członkowie honorowi mają prawa wymienione w §18 pkt. 1 – 4.
§ 20. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
          1. Uczestniczenie w działalności CTF i przestrzeganie porządku organizacyjnego.
          2. Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz CTF.
          3. Podnoszenie poziomu wiedzy fotograficznej poprzez udział w działalności CTF.
          4. Regularne opłacanie składek członkowskich.
          5. Dbanie o mienie CTF.
          6. Dbanie o dobre imię CTF.
§ 21. Członkostwo ustaje na skutek:
          1. Dobrowolnego wystąpienia członka z CTF, zgłoszonego na piśmie.
          2. Skreślenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres ponad 6 miesięcy.
          3. Prawomocnego wyroku karnego, orzekającego utratę praw publicznych.
          4. Wykluczenia przez władze CTF z powodu prowadzenia przez członka działalności sprzecznej z
               postanowieniami niniejszego statutu.
          5. Wykluczenia przez władze CTF z powodu prowadzenia przez członka działań na szkodę CTF.
          6. Zaniechania przez członka wspierającego zadeklarowanych zobowiązań wobec CTF.
          7. Likwidacji CTF.
          8. Śmierci członka CTF.
          9. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§ 22. 1. Wykluczenie z listy członków CTF następuje na podstawie uchwały Zarządu CTF.
           2. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty
               powiadomienia o wykluczeniu.
§ 23. Osoba, której członkostwo ustało zgodnie z §21 zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty
           będące w dyspozycji CTF.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 24. Władzami CTF są:
          1. Walne Zebranie;
          2. Zarząd;
          3. Komisja Rewizyjna.
§ 25. Wybory do władz CTF wymienionych w § 24 pkt. 2 i 3 odbywają się na okres kadencji wynoszącym 5 lat, w
          drodze jawnego głosowania, chyba, że za tajnością wypowie się większość uprawnionych do głosowania
          uczestniczących w Walnym Zebraniu.
WALNE ZEBRANIE
§ 26. 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą CTF.
           2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 27. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
           1. Wybieranie władz CTF (wymienionych w § 24 pkt. 2 i 3).
           2. Podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu CTF.
           3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
           4. Ustalanie wytycznych dla działalności CTF.
           5. Ustalanie maksymalnej wysokości rocznej składki członkowskiej.
           6. Podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji
                Rewizyjnej.
           7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłaszanych przez członków
                CTF.
           8. Podejmowanie uchwał o wstąpieniu bądź wystąpieniu CTF z organizacji skupiających stowarzyszenia o
                podobnym charakterze.
           9. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia środków trwałych.
§ 28. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego i sekretarza zebrania.
§ 29. Sekretarz zebrania sporządza protokół z przebiegu Walnego Zebrania wraz z podjętymi na nim uchwałami,
           podpisując protokół razem z przewodniczącym zebrania.
§ 30. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest raz na pięć lat.
§ 31. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz na rok w terminie do 30 czerwca przez Zarząd, który
           powiadamia członków CTF o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
           zebrania.
§ 32. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest ze szczególnie ważnych powodów przez Zarząd CTF:
           1. Z własnej inicjatywy;
           2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
           3. Na pisemny wniosek 1/2 ogólnej ilości członków CTF.
§ 33. Nadzwyczajne Walne Zebranie CTF zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od dnia podjęcia
           uchwały lub otrzymania pisemnego wniosku w myśl § 32.
§ 34. 1. Do ważności uchwał zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
           2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
           3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
           4. Uchwały w sprawie rozwiązania CTF są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów przy
                obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków; natomiast uchwały w sprawie zmian statutu są
                podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 + 1 ogólnej liczby
                członków.
§ 35. W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby
           członków, Walne Zebranie odbywa się po pół godzinie w drugim terminie, według tego samego porządku
           obrad. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę członków z
           wyjątkiem uchwały w sprawach rozwiązania CTF i zmian w statucie.
ZARZĄD
§ 36. 1. Zarząd pełni funkcję organu wykonawczego CTF.
           2. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie.
           3. Zarząd może dokonywać zmian w swoim składzie w zakresie nie przekraczającym 1/3 ustalonego składu                   Zarządu. Zmiany te wymagają zatwierdzania na najbliższym Walnym Zebraniu.
§ 37. 1. Zarząd składa się z: prezesa, 1-2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza, 1-5 członków. Minimalny skład
              zarządu to 3 osoby.
           2. W przypadku, gdy skład Zarządu wynosi ponad 5 osób, członkom Zarządu mogą być przydzielone
                dodatkowe funkcje.
§ 38. Do kompetencji Zarządu należy:
           1. Reprezentowanie interesów CTF.
           2. Realizowanie uchwał i wytycznych Walnych Zebrań.
           3. Zwoływanie Walnych Zebrań.
           4. Niezwłoczne zawiadamianie Sądu Rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
           5. Niezwłoczne zawiadamianie Sądu Rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu
                zamieszkania członków Zarządu, a także o adresie siedziby CTF i innych danych wymaganych
                aktualnymi przepisami prawa, w terminie zgodnym z odpowiednimi przepisami.
           6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w siedzibie CTF
                dokumentów związanych z działalnością CTF.
           7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu CTF oraz składanie sprawozdania z ich
                wykonania Walnemu Zebraniu.
           8. Zaciąganie w imieniu CTF zobowiązań finansowych w ramach przyjętego planu działalności i planu
                budżetu.
           9. Ustalanie wysokości składki na dany rok i terminu jej opłacenia, z zastrzeżeniem § 27 pkt.5 .
           10. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków CTF.
           11. Przyznawanie wyróżniającym się członkom CTF dyplomów, wyróżnień i nagród, występowanie z
                 wnioskami o przyznanie odznaczeń, odznak, medali itp.
           12. Dokonywanie ocen realizacji zadań powierzonych poszczególnym członkom CTF.
           13. Prowadzenie mediacji między członkami CTF w sprawach spornych.
           14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania.
           15. Prowadzenie i aktualizacja listy członków CTF zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
           16. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
§ 39. Prezes Zarządu reprezentuje CTF na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.
§ 40. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednak co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez
            prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. O terminie
            posiedzeń Zarządu należy powiadamiać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 41. 1. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu, w tym
               prezesa lub wiceprezesa.
           2. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga
                głos prezesa CTF.
§ 42. Do składania oświadczeń woli w imieniu CTF wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków
            zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 43. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym CTF i do jej zadań należy:
           1. Przeprowadzanie co najmniej jednej w roku kontroli całokształtu działalności statutowej CTF ze
                szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i stanu opłacania składek członkowskich.
           2. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności
                CTF.
           3. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
           4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 44. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący komisji i dwóch członków.
§ 45. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 46. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać czynny udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 47. Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego
           składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział V
MAJĄTEK I ŚRODKI FINANSOWE
§ 48. Majątek i środki finansowe CTF powstają z:
            1. wpisowego i składek członkowskich,
            2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów i in.,
            3. dochodów z majątku i imprez,
            4. ofiarności publicznej,
            5. wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI
ROZWIĄZANIE CTF
§ 49. Zawiadomienie członków CTF o terminie Walnego Zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w
            sprawie rozwiązania CTF powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad najmniej 30 dni przed
            terminem zebrania.
§ 50. W razie rozwiązania CTF Walne Zebranie wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie 3 osób.
§ 51. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność CTF przeznaczony będzie na cel określony w
            uchwale Walnego Zebrania, a w razie jego nieokreślenia przejdzie na własność władz samorządowych.
            Natomiast sprzęt i urządzenia będące własnością komunalną przejdzie do dyspozycji samorządu
            terytorialnego.
Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie członków CTF w dniu 12 VI 2012.
oraz postanowieniem BB.VIII NS-REJ.KRS/005205/12/569 z dnia 08.12.2012.

Back to Top